Project CHIRP
Onderzoek naar
achteruitgang Scholekster
Nieuws
Nieuwsoverzicht
25-10-2022
Zendergegevens Scholekster openbaar gemaakt
13-09-2022
Symposium Scholekster
04-05-2022
Demografische oorzaken achteruitgang scholeksterpopulatie Schiermonnikoog
14-03-2022
Aanpassingsvermogen in een veranderende wereld
31-01-2022
Scholeksters vermijden verstoorde hoogwatervluchtplaats
27-01-2022
Relatie tussen hoogwatervluchtplaats, foerageergebied en voedsel
01-10-2021
Handleiding voor het kwantificeren van lichaamsconditie
14-09-2021
“Broedkolonie” Scholeksters op Ameland
24-08-2021
Broeddispersie bij Scholeksters
24-08-2021
Verstoring door vliegverkeer heeft meestal geen effect op overleving
23-02-2021
Inefficiënte scholeksters hebben meer last van verstoring
24-09-2020
Hoeveel last hebben wadvogels van vliegtuigen?
04-12-2019
Gevolgen van voedsel specialisatie voor foerageerpatronen
19-11-2019
Scholekster weekend 2020 Groningen
11-11-2019
Overwinteringsgebieden van in Nederland broedende Scholeksters
03-06-2019
Effect van slijtage en verlies van kleurringen op overlevingsschattingen
04-05-2019
Scholekster op het dak
26-03-2019
AviNest App: Nu beschikbaar in de Play Store
25-02-2019
Migratie en overleving van Scholeksters in Nederland
21-12-2018
Is het landbouwgebied een valkuil voor de scholekster?
16-12-2018
Ook in 2018 goed broedseizoen in de Buurdergrie op Ameland
29-11-2018
De eerste bevindingen zenderonderzoek scholeksters in Assen
06-11-2018
Geef je nu op voor het 9e Scholeksterweekend!
16-10-2018
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2018
20-08-2018
Van Vlieland naar Texel, Apeldoorn of Scandinavië en weer terug
18-07-2018
Uitnodiging CHIRP vrijwilligersdag 13 oktober 2018
05-04-2018
Op en neer van Vlieland naar broedgebieden
13-03-2018
IJs Waddenzee zorgt voor lokale verplaatsing gezenderde scholeksters
06-03-2018
Successful winter catches 2018: More than 700 oystercatchers ringed!
13-02-2018
Nature Today: Texelse graslanden trekken scholeksters van Vlieland
11-01-2018
Welke Vliehors-scholeksters weten de weg naar Texel?
27-12-2017
42 scholeksters gezenderd op de Vliehors
06-11-2017
Aankondiging Scholeksterweekend 2018
18-10-2017
Hoe snel en hoog trekken Noordelijke scholeksters?
02-09-2017
Steeds meer zendervogels terug(gevonden) in de Waddenzee
20-08-2017
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2017
26-07-2017
Viermaal is scheepsrecht voor scholekster in Friesland
06-07-2017
Update zendervogels Vliehors
29-06-2017
Overleving en migratie van scholeksters in Nederland
27-06-2017
CHIRP vrijwilligersdag: 19 augustus 2017!
12-06-2017
Update: CHIRP-broedseizoen
09-06-2017
Broedvogels op de Vliehors: Nieuwe zenders en storm
21-04-2017
Wat deden de gezenderde scholeksters afgelopen winter?
13-04-2017
Update CHIRP-scholekster waarnemingen
12-04-2017
Ringaflezingen met BirdRing direct naar Wadertrack!
10-04-2017
Zegt snavelkleur iets over conditie?
16-03-2017
Gezenderde scholekster Wietske teruggevonden
14-03-2017
Woerden valt niet in de smaak bij gezenderde scholekster
07-03-2017
De wintervangsten zijn afgesloten!
23-02-2017
Nieuwe kleurringcodes in Wadertrack
13-02-2017
Vroege Vogels reportage over gezenderde scholeksters
10-02-2017
Productie kleurringstrengen in volle gang
10-02-2017
UvA-BiTS pagina online
10-02-2017
Succesvolle eerste wintervangsten
10-02-2017
Nieuwe kleurringcodes

De afgelopen Jaren is in het Scholekster onderzoek veelvuldig gebruik gemaakt van de door de Universiteit van Amsterdam ontwikkelde zenders met GPS, accelerometer en meer. De Amsterdammers hebben het dan ook liever over UvA-BiTS, waarbij UvA de afkorting is van Universiteit van Amsterdam en BiTS van Bird Tracking System, zie... Lees verder

Waarom gaat de Scholekster in aantallen achteruit? En kunnen we dit tij nog keren? Wat zijn de cumulatieve effecten van de menselijke activiteiten in de broed- en overwinteringsgebieden? In het onderzoek Cumulative Human Impact on biRd Populations (CHIRP) is onderzoek gedaan naar deze vragen. Begin 2022 is CHIRP afgesloten. In dit symposium... Lees verder

Populatiemodellen helpen bij het vaststellen of een populatie groeit of afneemt, d.w.z. de populatiedynamiek - en in termen van natuurbescherming, hoe verbeteringen in reproductie of overleving de populatiegroei kunnen beïnvloeden. Voor een langlevende soort als de scholekster is het ontwikkelen van populatiemodellen die de populatietrends... Lees verder

Door mensen veroorzaakte veranderingen in de leefomstandigheden, zoals een veranderend klimaat of landgebruik, hebben grote gevolgen voor veel plant- en diersoorten. Om te bepalen wat de gevolgen voor een populatie exact zijn, is het van belang om te weten of individuen binnen een populatie verschillen in hun vermogen om zich aan te passen aan... Lees verder

De Waddenzee is belangrijk voor veel vogels als broedgebied, overwintergebied of om er op te vetten tijdens de trekperiode. Tegelijkertijd wordt de Waddenzee jaarlijks bezocht door veel toeristen en wordt het gebied gebruikt voor allerlei andere menselijke activiteiten. De aanwezigheid van mensen kan een negatief effect hebben op vogels. Dat is... Lees verder

Verschillende wadvogelsoorten, vooral soorten die schelpdieren eten, zijn de afgelopen decennia erg achteruit gegaan. De Scholekster is hier een goed voorbeeld van; het gaat niet goed met de Scholekster en vooral in de winter is hij erg afhankelijk van schelpdieren zoals kokkels en mossels. De veranderde beschikbaarheid van voedsel lijkt een... Lees verder

De lichaamsconditie van een individu is een zeer belangrijke maatstaaf in het onderzoek naar gedrag, evolutie en bescherming van soorten. Maar wat is eigenlijk conditie? Is het alleen het gewicht van een dier? Hoe kwantificeer je dit op een goede manier? En welk statistische tool kan je hiervoor het beste gebruiken? Dit is wat een recente... Lees verder

De polder Buurdergrie op Ameland is een van de weinige plekken in Nederland waar jaarlijks meer dan genoeg jonge Scholeksters vliegvlug worden om de populatie in stand te houden. Sinds 2002 worden hier jonge en oude Scholeksters gekleurringd door Jan de Jong en Paulus Brouwer. Vanaf 2008 worden ze bijgestaan door Tom Voortman, die jaarlijks... Lees verder

Dit voorjaar werd er in het noorden van Denemarken een geringde Scholekster waargenomen die in 2017 in de Eemshaven uit het ei kroop (Figuur 1). De vogel (LB-GNOK) was dus ondertussen 4 jaar oud en zeker volwassen. Het is goed mogelijk dat de vogel in noord Denemarken op zoek was naar een partner en broedterritorium, of die misschien al... Lees verder

Vliegtuigen boven natuurgebied de Vliehors op Vlieland verstoren scholeksters. Toch hebben de huidige vliegbewegingen in de meeste jaren geen effect op de winteroverleving van deze dieren in dit gebied, blijkt uit promotieonderzoek van Henk-Jan van der Kolk van het NIOO. "Dat sluit niet uit dat het bij andere, gevoeligere vogelsoorten wel hun... Lees verder

Niet alle individuen van een soort gedragen zich hetzelfde. Binnen veel diersoorten is er een grote variatie in persoonlijkheid, dominantie en ervaring. Ook scholeksters variëren sterk in hoe efficiënt ze foerageren en dus hoeveel tijd ze elke laagwaterperiode nodig hebben om aan hun energiebehoefte te voldoen. Een recente publicatie in Oikos... Lees verder

De Waddenzee is een belangrijk gebied voor miljoenen vogels die er elk jaar doortrekken of overwinteren. Maar ze krijgen er ook te maken met allerlei verstoringen: roofvogels, wandelaars, fietsers, boten en...vliegtuigen. De afgelopen drie jaar is voor het eerst in detail onderzocht wat de effecten zijn van vliegtuigen op wadvogels. De Vliehors... Lees verder

Niet alle scholeksters zijn hetzelfde: Individuen specialiseren zich in verschillende typen prooien en de manier waarop ze die vangen en openmaken. Dat heeft consequenties voor hoe, wanneer en hoe lang ze foerageren. In een recente publicatie in Behavioral Ecology beschrijven we hoe individuen afhankelijk van hun voedsel specialisatie sterk... Lees verder

Volgend jaar zal het Scholekster weekend plaatsvinden aan de Groninger kust nabij Pieterburen van vrijdag 24 januari t/m zondag 26 januari 2020. We verblijven in de Waddenhoeve (Middendijk 2, 9988 TC Noordpolderzijl). Op het Groninger wad overwinteren waarschijnlijk veel gekleurringde Scholeksters die daar nooit worden afgelezen – zie recent... Lees verder

Zeer recent is in Limosa een artikel verschenen over waar de in Nederland broedende Scholeksters overwinteren. Dat artikel had niet geschreven kunnen worden zonder de grote aantallen vrijwilligers die Scholeksters vangen en van kleurringen voorzien en de nog grotere aantallen vrijwilligers die die Scholeksters aflezen. Voor een persoonlijk... Lees verder

Overwinterende scholeksters in de Waddenzee worden blootgesteld aan verschillende typen verstoringen: Recreanten, vaartuigen, luchtverkeer en roofvogels kunnen voor verstoring zorgen. Tijdens CHIRP proberen we met een combinatie van veldobservatie en zenderonderzoek de schaal van verstoring en de consequenties ervan voor het energiebudget en... Lees verder

Kleurringen zijn belangrijk voor het volgen van overleving en verplaatsingen van steltlopers en andere vogelsoorten. Ringslijtage en -verlies kunnen daarbij een probleem zijn, vooral bij onderzoek aan langlevende vogelsoorten. Aan de hand van gegevens van citizen science analyseerden we de kansen op slijtage en ringverlies om de effecten voor... Lees verder

De eerste ronde van het door Sovon georganiseerde meetnet urbane soorten (MUS) zit erop. Vijf minuten lang moeten alle vogels genoteerd worden op een serie telpunten in stedelijk gebied. Na die eerste telling volgen nog een telling in mei en een telling in juni. Dankzij de MUS-tellingen weten we dat het de stadse Scholeksters waarschijnlijk... Lees verder

Na een jaar van testen is afgelopen zaterdag 23 maart de AviNest app gelanceerd. Met AviNest is het mogelijk om observaties aan (weide)vogelnesten, waaronder natuurlijk de scholekster, direct in het veld in te voeren. In de app worden automatisch de coördinaten van het nest opgeslagen (m.b.v. GPS van telefoon), zie je een kaart met alle nesten... Lees verder

Het CHIRP-project wil de relatieve en cumulatieve menselijke invloeden op Scholeksters (Haematopus ostralegus) begrijpen, om na te gaan hoe de dramatische achteruitgang van deze soort in Nederland het beste gestopt kan woden. Nu al is duidelijk dat de populatie trends in Nederland niet overal hetzelfde zijn. Sommige populaties nemen sneller af... Lees verder

Sinds 2016 meet ik jaarlijks op de zuid- en west- kust van Walcheren het broedsucces van de scholekster (zie onderstaande tabel). Ik volg gedurende het broedseizoen zoveel mogelijk paren in mijn directe omgeving (woon – werk). In 2018 was het broedsucces 0,15 jong per paar. Het hoogste broedsucces werd gemeten in 2017 (0,27 jong/paar). Ik... Lees verder

De Buurdergrie op Ameland was een buitendijks gelegen stuk land ten oosten van Buren waar boeren hun vee konden laten grazen. In 1930 werden de grieën van Buren bedijkt, maar nog steeds vindt er vooral beweiding plaats. Jan de Jong, Paulus Brouwer en Tom Voortman doen er al vele jaren onderzoek aan de Scholeksters die er broeden. In... Lees verder

De Scholeksterstand gaat in Nederland hard achteruit. Sinds 1990 zijn de landelijke aantallen broedvogels met meer dan 60% afgenomen en in Drenthe was de achteruitgang met 84% nog veel sterker (van Dijk et al. 2017). Scholeksters broeden vooral in agrarisch gebied en op kwelders en voor een deel in stedelijk gebied. Onderzoek naar Scholeksters... Lees verder

Komend jaar zal het Scholekster weekend voor de tweede keer in Zeeland plaatsvinden, en wel van 15 t/m 17 februari 2019 in Burgh-Haamstede. De eerste keer was in februari 2014 en dat beviel goed. Aan gekleurringde Scholeksters geen gebrek. Ze zijn er in alle soorten en maten het hele jaar door. Een hele bekende is RB-LARY (zie onder). Op 23... Lees verder

De tweede CHIRP vrijwilligersdag op zaterdag 13 oktober 2018 trok meer dan 40 deelnemers naar het gebouw van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Het project CHIRP (afkorting van Cumulative Human Impact on biRd Populations) heeft als doel de cumulatieve effecten en het relatieve belang van de vele bedreigingen van de scholeksterpopulatie te... Lees verder

Hoewel het nog volop zomer is zitten de meeste scholeksters al weer een aantal weken in de overwinteringsgebieden. Op Vlieland zijn veel van de in afgelopen winters gezenderde scholeksters ook weer terug gekeerd. Net als in het broedseizoen van 2017 zijn de zenderscholeksters afgelopen zomer letterlijk alle richtingen opgevlogen. Terwijl... Lees verder

Ter afsluiting van het broedseizoen van 2018 willen we vanuit het CHIRP-project weer een gezellige bijeenkomst organiseren voor allen die bij het project betrokken zijn. We willen jullie uitnodigen voor een dag vol met gezelligheid, lezingen en activiteiten.Het vindt plaats op zaterdag 13 oktober 2018, in het gebouw van het NIOO-KNAW... Lees verder

De migratie van scholeksters van de wintergebieden naar de binnenlandse broedgebieden is een interessant fenomeen. Dankzij het zenderen van overwinterende scholeksters op de Waddeneilanden krijgen we een goed beeld van de bijzonderheden van de migratie naar het binnenland. Eén van de opvallende uitkomsten is dat scholeksters voor het broedseizoen... Lees verder

Na een zachte en natte winter kregen we aan het einde van februari toch nog een serieuze koude periode. Door de stevige oostenwind daalden de temperaturen dag en nacht onder het vriespunt en bevroren niet alleen binnenlandse wateren maar ook grote delen van de Waddenzee. Veel wadplaten werden in korte tijd compleet bedekt met centimeters sneeuw en... Lees verder

The Eurasian oystercatcher has been the main focus of the CHIRP project. Hence, during last 3 months (December, January and February) we captured these birds in order to colour-band them and measure their body condition. We selected 9 locations from 3 provinces (Zeeland, Noord-Holland and Friesland) where oystercatchers spend the winter season.... Lees verder

Vorig jaar verschenen er op Nature Today al berichten over het zoeken naar kleurringen bij scholeksters en nieuws over het broedsucces in 2017. Vandaag verscheen op Nature Today een bericht over gezenderde scholeksters die door hoge waterstanden vaak binnendijks op Texel foerageren. Dit bericht is hier te lezen.

Op de Vliehors zitten drie duidelijk gescheiden hoogwatervluchtplaatsen van scholeksters. Op het midden van de Vliehors overtijen vogels vlakbij de doelen van de Luchtmacht. Verder oostelijker zijn er hoogwatervluchtplaatsen langs de vlaggenlijn en aan de kwelderrand ten zuiden van de Kroonpolders. De scholeksters die in deze verschillende groepen... Lees verder

In de afgelopen twee weken hebben we op Vlieland scholeksters gevangen voor het zenderwerk in het kader van het verstoringsonderzoek. Het vangen gebeurt met mistnetten en kan alleen tijdens nachten met weinig wind, goede maanstand en met opkomend water. Door het slechte en, vooral, winderige weer in december waren er slechts een paar geschikt... Lees verder

Het scholeksterweekend vind in 2018 plaats op Schiermonnikoog. Je kan je nu voor dit weekend aanmelden door het opgaveformulier in te vullen en op te sturen naar Bruno Ens. Meer informatie

Op Nature Today berichtten we vorige maand al dat drie gezenderde scholeksters ver naar het noorden zijn gevlogen tijdens het broedseizoen van 2017. Ondertussen zijn alle gegevens van deze scholeksters gedownload en hebben we een goed beeld van zowel de voorjaarstrek als de najaarstrek.

In de loop van augustus zijn er opnieuw een aantal van de in de winter 2016-17 gezenderde scholeksters teruggekeerd naar Vlieland of de Waddenzee. De meest verassende binnenkomst was van scholekster RR-CQLC (zender 5440), die de zomer in Rusland heeft doorgebracht! Opmerkelijk is dat het gaat om een jong mannetje, geboren in 2016. In plaats van... Lees verder

Ondanks het vakantie seizoen trok de CHIRP vrijwilligers bijeenkomst op 19 augustus bij het NIOO-KNAW in Wageningen niet minder dan 40 deelnemers. Het onderzoeksproject CHIRP (afkorting van Cumulative Human Impact on biRd Populations) beoogt het cumulatieve effect en relatieve belang van de vele meestal menselijke bedreigingen van de... Lees verder

Bij scholekster RG-YNBK, in 2016 door de ringgroep Noardlike Fryske Walden geringd, werd dit jaar nadat reeds 3 legsels verloren waren gegaan een vierde legsel aangetroffen. En dat ook nog op nagenoeg exact dezelfde locatie als waar hij in 2016 geringd is. Vanuit het CHIRP-project hebben we deze scholekster in haar broedgebied gevolgd omdat die... Lees verder

Terwijl de binnenlandse broedvogels zich al melden op de hoogwatervluchtplaatsen langs de Waddenzee, zijn de lokale broedvogels nog in de nestfase van het tweede legsel. Nadat begin juni op de Vliehors de meeste nesten zijn weggespoeld of dichtgewaaid zijn de meeste paartjes een tweede nest gestart. Sommige paartjes zijn nog lager gaan broeden dan... Lees verder

Binnen het CHIRP-onderzoeksprogramma ontwikkel ik een populatiemodel dat gericht is op het kwantificeren van de overlevingskansen in verschillende gebieden en van de migratie tussen het binnenland en het kustgebied. Hiervoor gebruik ik alle waarnemingen van gekleurringde scholeksters die waarnemers hebben ingevuld op Wadertrack. Met de zogenaamde... Lees verder

Ter afsluiting van het broedseizoen van 2017 organiseren we vanuit het CHIRP-project een bijeenkomst voor alle vrijwilligers die bij het project betrokken zijn. We willen jullie uitnodigen voor een dag vol met gezelligheid, lezingen en activiteiten. Het vindt plaats op zaterdag 19 augustus 2017, in het gebouw van het NIOO-KNAW (Droevendaalsesteeg... Lees verder

Van het CHIRP-broedseizoen is dringend een update nodig. Wat konden we tot nu toe bereiken, hoe ging het en wat zijn de eerste impressies? Al weken rij ik samen met stagiair Alfred Kok met vol gepakte auto door het hele land op zoek naar de CHIRP-scholeksters, om bij nesten camera vallen te plaatsen, de scholeksters te vangen voor conditie... Lees verder

Voor CHIRP zijn er eind mei acht broedende scholeksters van een UvA-BiTS zender voorzien. Dat betekent dat we naast overwinterende scholeksters nu ook lokale scholeksters kunnen volgen. De scholeksters zullen zomer en winter gevolgd worden om de invloed van verstoringen op het gedrag en de conditie te onderzoeken. Binnenkort zullen de bewegingen... Lees verder

Nu het broedseizoen op gang begint te komen is het interessant om terug te kijken op de bewegingen van de gezenderde scholeksters in het afgelopen winter seizoen. In december en januari zijn er in totaal 20 scholeksters met een zender uitgerust op de Vliehors. Van vier scholeksters hebben we nooit meer een signaal ontvangen, maar de overige 16... Lees verder

De afgelopen twee maanden zijn scholeksters steeds meer op sozen of, in het binnenland, in broedterritoria aanwezig. Onderaan is een kaart te zien met de locaties waar CHIRP-scholeksters zijn gezien van half februari t/m 13 april 2017. Er zijn een stuk of vijf scholeksters in het binnenland van Friesland/Groningen aangetroffen. Eén... Lees verder

Goed nieuws! Het is nu mogelijk om waarnemingen van gekleurmerkte Scholeksters die je invoert op je smartphone via de BirdRing app te uploaden naar Wadertrack (via CR-Birding Submit). Je hebt wel een account nodig op CR-birding Submit. Als je al een keer een waarneming hebt doorgegeven van een van de projecten van deze website, dan is de kans... Lees verder

De betekenis van snavelkleur en oogkleur bij scholeksters wordt tijdens CHIRP onderzocht. Tijdens de wintervangsten worden daarom alle koppen van de gevangen scholeksters gefotografeerd. Afgelopen winter zijn er van 200 vogels foto’s gemaakt en komende winter zullen er nog meer volgen. Het maken van deze foto’s gebeurt in een speciale fotobox,... Lees verder

De afgelopen weken hebben veel gezenderde scholeksters de Vliehors verlaten. Doordat de GPS zenders alleen gegevens doorsturen wanneer ze in de buurt van een antenne zitten weten we niet direct waar de vogels naartoe gaan. Daarom is het voor ons erg belangrijk dat de gezenderde scholeksters in de broedtijd in het veld worden teruggevonden. De... Lees verder

De meeste scholeksters trekken in maart weg uit hun overwinteringsgebied. Op de Vliehors merken we de laatste week ook dat er minder vogels contact maken met het antennenetwerk. Mogelijk is er een deel van de vogels vertrokken naar de broedgebieden. Vandaag bleek dat de scholekster met ringcode RR-CZLC (zendernummer 5437, mannetje, waarschijnlijk... Lees verder

De afgelopen twee maanden (januari en februari 2017) hebben we in het kader van het onderzoeksproject CHIRP op 5 gebieden in de Waddenzee scholeksters gekeleuringd en hun lichaamsconditie gemeten. In totaal hebben we met kanonnetten en mistnetten 279 scholeksters gevangen. We hopen dat we een aantal van deze scholeksters in de broedgebieden terug... Lees verder

Tegelijkertijd met de start van CHIRP is er gestart met een nieuw kleurringensyteem voor scholeksters. Waar in het oude systeem de kleine kleurring (marker) op de tibia zat, zit deze in het nieuwe systeem op de tarsus direct boven de inscriptiering. Ook worden er op de kleurringen andere inscripties gebruikt. In plaats van alleen letters kan je... Lees verder

Tijdens het scholeksterweekend, dat eind januari op Texel plaatsvond, was Vroege Vogels aanwezig bij het plaatsen van een antennemast voor de ontvangst van gezenderde scholeksters voor CHIRP. Een reportage hierover werd afgelopen zondag uitgezonden in het radioprogramma van Vroege Vogels. Je kan het hier terug luisteren.

Het CHIRP team is druk bezig om ringcombinaties te maken voor het nieuwe kleurringsysteem. Deze nieuwe strengen worden binnenkort ook naar alle ringgroepen gestuurd en gaan dus overal in het land gebruikt worden!

Tijdens het verstoringsonderzoek op de Vliehors wordt er gebruik gemaakt van UvA-BiTS GPS trackers. Op de website van UvA-BiTS (University of Amsterdam Bird Tracking System) is deze week een pagina over de CHIRP zendervogels online gekomen. Check het hier.

De eerste twee wintervangsten van dit seizoen zijn achter de rug. Tijdens deze vangsten worden er grotere aantallen scholeksters gevangen op hoogwatervluchtplaatsen in de Waddenzee en Delta. In totaal zijn er nu ongeveer 140 scholeksters met mistnetten op Vlieland en Schiermonnikoog gevangen. Alle vogels hebben kleurringen gekregen en de... Lees verder

Met de start van CHIRP wordt er een nieuw ringcode-systeem ingevoerd. Scholeksters worden hierbij geringd met twee teken-ringen (cijfers of letters) in combinatie met een kleine egale ring (marker) en een metalen ring. De teken-ringen zitten aan beide tarsi en de kleine kleurring op een van de tarsi direct boven de letter-ring. De metalen VT-ring... Lees verder